Sveriges största tidning om konferenser och möten

Hållbarhet – en konkurrensfaktor i mötesbranschen

2018-12-20 « Tillbaka

Hållbarhet konkurrensfaktor i mötesbranschen

De miljömässiga och sociala hållbarhetsaspekterna vid konferenser, möten och event har de senaste åren kommit alltmer i fokus. Event- och mötesbranschen arrangerar ständigt möten och events av alla typer och storlekar och att då kunna erbjuda kunden ett arrangemang som inte bara har en bra miljöprofil utan också bidrar till förbättringar i samhället lokalt och globalt– det är ett hållbart möte. Blick är det hållbara eventbolaget som startades redan 1990 som ett renodlat bokningsbolag. Idag har man tre olika affärsområden; bokning, deltagarhantering och projektledning.

Sofia Asknert, hållbarhetsansvarig på Blick berättar för oss om eventbolagets hållbarhetsfilosofi.
– Blick har ett pågående hållbarhetsarbete som drivs utifrån ett helhetsperspektiv
med utgångspunkt i social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Med våra ledord hjärta, hjärna och mage vill vi vara del av lösningen till en mer hållbar värld, snarare än att bidra till problemet.
Vi följer standarden ISO 20121 i vårt hållbarhetsarbete, vilket är ledningssystemet för hållbarhet vid evenemang.

Hur följs arbetet upp?
– Blick har en hållbarhetspolicy som uppdateras varje år där vi strävar efter att ständigt förbättra vårt sätt att arbeta och ha en långsiktigt hållbar utveckling i våra dagliga arbetsuppgifter, främst vid produktionen av alla våra event.
Det är viktigt att kunna motivera våra ekonomiska beslut med hänsyn tagen till att vi vill göra så positivt miljömässigt och socialt avtryck som möjligt.

Vilka områden ligger fokus på?
– Vi har valt ut sex fokusområden som vi arbetar strukturerat med och det är; avfall, boende, mat och dryck, mångfald, resor till och från våra event samt tillgänglighet.
Det innebär att vi t.ex. åtar oss att återanvända och återvinna material i så stor utsträckning som möjligt, och att källsortera vårt avfall. Vi ska också prioritera leverantörer som aktivt arbetar med hållbarhet, särskilt inom våra egna fokusområden, det vill säga att välja så klimatsmarta transportmedel som möjligt när vi bokar resor till och från våra event. Vi ska prioritera mat och dryck som är ekologisk, KRAV-märkt och närproducerad, samt alltid kunna erbjuda vegetariska alternativ.

Sofia Asknert, hållbarhetsansvarig Blick

”Vår uppfattning är att vi har bättre villkor än många andra eventbolag i branschen” – Sofia Asknert, hållbarhetsansvarig Blick

Hur erbjuder ni kunden möjligheten att klimatkompensera sina evenemang?
– Vi hjälper vi dem att beräkna hur stora utsläpp av växthusgaser deras möte eller evenemang genererar, och erbjuder dem utefter det att klimatkompensera via vår samarbetspartner ZeroMission som är en av de ledande leverantörerna av klimatkompensation i Sverige.

Socialt hållbarhetstänk, vad innebär det?
– Den biten i ett hållbarhetsarbete betyder även att jobba aktivt
med den sociala hållbarheten både internt och på våra event. I dagsläget är vi inte kollektivanslutna men vi har branschenliga löner, pensionsavsättning, skydd och försäkring dygnet runt, framförallt under event men även privat till och från jobbet.
Vår uppfattning är att vi har bättre villkor än många andra eventbolag i branschen.
Vi har friskvårdsbidrag och SL-kort till anställda, betald övertid och sex veckors semester. Många vet att Blick är ett bra bolag eftersom vi mår bra på vår arbetsplats, vilket i förlängningen också är hållbart.
Vi har en hög lojalitet med extremt låg frånvaro som har en del av sin förklaring i just möjlighet till en lång ledighet och ett arbete med frihet under ansvar. Vi har hela tiden gemensam uppsikt av arbetsbelastning och prioriteringar. I all enkelhet har vi avstämningsmöten där vi delar med oss av en självbedömning av vår arbetsbelastning angiven i nivåerna grön, gul, röd.
Med denna metod har vi kontroll över den generella arbetsbelastningen och kan hjälpa varandra vid behov och på så vis undvika stresssyndrom och utbrändhet.

Vad går att förbättra?
– Vi är ödmjuka inför våra utmaningar med att göra vår verksamhet helt och hållet hållbar. Som eventbolag är vi till stor del styrda av kundernas förväntningar och krav, men vi vet också att vi kan ta på oss ledartröjan och visa dem i rätt riktning och börja med de små stegen för att göra alla våra event mer hållbara. Hållbarhet med alla dess dimensioner, såväl socialt och miljömässigt som ekonomiskt, är inget som uppnås i en handvändning, men vi har i en ärlig form granskat hela vårt arbete och noterat både svagheter och styrkor.
Blicks övergripande mål är att kunna leverera 100 procent hållbara event, och långsiktigt vore drömmen att lyckas bli ett lika klimatpositivt företag som Max Hamburgerkedja.
– Men vi är ödmjuka inför det enorma jobb som ligger bakom, då man inte bara måste ta hänsyn till de utsläpp den egna, dagliga verksamheten bidrar till, utan alla utsläpp i produktens hela livscykel. I Max fall innebär det att de klimatkompenserar för alla utsläpp ända från lantbrukarens jord till gästens bord samt gästens resa till och från restaurangen, förklarar Sofia.
– Men vi kan också bli bättre på att bara boka miljömärkta anläggningar i Sverige och att föra en djupare dialog med våra leverantörer för att få dem att prioritera och utveckla sina egna insatser inom hållbara lösningar.
Vi kan bli bättre på vårt mångfaldsarbete, både i vår egen arbetsgrupp och på våra evenemang, t.ex. genom att aktivt välja evenemangsvärdar med olika bakgrund eller att påverka våra kunder att inte enbart sätta manliga talare på scenen till sin konferens.

Sofia berättar att man vid nästan alla evenemang delar ut namnskyltar som kommer i en plastficka och tänkt att användas en gång och sedan slängas.
– Vi försöker alltid få tillbaka så många som möjligt av plastfickorna för att kunna återanvända men vi letar även aktivt efter andra lösningar för namnskyltar,
som både ska vara resurssnåla, kostnadseffektiva och miljösmarta.
En annan sak vi kan bli bättre på är att alltid förespråka en meny som är medveten och hållbar (ekologisk/närproducerad/säsongsanpassad/vegetariska alternativ) så långt det är möjligt. Att erbjuda klimatkompensation är fortfarande ganska nytt för oss, så vi jobbar på att hitta fler sätt att upplysa våra kunder om klimatkompensering.

Vilka krav upplever ni att kunden har – i jämförelse några år tillbaka?
– I takt med att hållbarhet blivit en central fråga i eventbranschen och ute i samhället i stort, har vi sett en stor förändring på många mötesanläggningar de senaste åren, både vad gäller källsortering, närodlad och ekologisk mat, tillgänglighet och tankar kring matsvinnet.
Allt fler har någon typ av miljömärkning som Svanenmärkt, Green Key, Svensk miljöbas, ISO14001 eller motsvarande.
Däremot är det fortfarande ganska sällan som kunder efterfrågar miljömärkning
som ett av kraven de har på en konferensanläggning eller eventlokal. Kunder i vissa
branscher har uttalade krav på tillgänglighet för olika typer av funktionsvariationer, men det är fortfarande få som t.ex. ber specifikt om ekologisk, närproducerad eller vegetarisk mat till sina gäster.
Vi ger då rekommendationer, t.ex. att välja en vegetarisk meny, eller åtminstone skippa det röda köttet och då underlättar vi för våra kunder att göra miljömedvetna val. Där har vi en viktig roll i att lyfta den typen av frågor, både till kund men också till alla våra leverantörer.